Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1: DEFINITIES

1.1   Just Spoiled Dogs B.V.; Bedrijf dat zich bezig houdt met (individuele) trainingen van honden en hondeneigenaren, het organiseren van workshops, evenementen en gedragsbegeleiding.
1.2   Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW, waarbij Just Spoiled Dogs B.V. zich verbindt jegens de Klant een gedragstherapeutische behandeling in te stellen ten behoeve van de hond van die Klant.
1.3   Gedragstherapeutische behandeling: het opmaken van een anamnese, het stellen van een diagnose, het vaststellen van een therapie en het begeleiden of instrueren (telefonisch of per email) van de Klant inzake de uit te voeren therapie, overleg met dierenarts.

1.4   Instructeur: Gediplomeerd Kynologisch Instructeur, gespecialiseerd in het opvoeden en trainen van honden, aangesloten bij O&O, de Nederlandse Vereniging van Instructeurs in hondenopvoeding en -opleiding.
1.4   Gedragstherapeut: de gedragsdeskundige, in opleiding voor en gespecialiseerd in advisering en begeleiding betreffende (ongewenst) gedrag van honden.
1.5   Klant: eigenaar van de hond, die Just Spoiled Dogs B.V.wenst in te schakelen en daartoe telefonisch of per email opdracht toe geeft inzake het (ongewenste) gedrag, opvoeding of training van zijn/haar hond en daartoe opdracht geeft.
1.6   Overeenkomst: Een verbintenis waarbij Just Spoiled Dogs B.V. zich tegen haar wederpartij verbindt tot het verschaffen van de door haar aangeboden diensten.
1.7   Contractperiode: de overeengekomen duur van de opdracht in de vorm van één of meer vervolgafspraken van een vooraf bepaalde tijdsduur.

 

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN EN DE TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

2.1   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten, welke door de Klant zijn gegeven en door Just Spoiled Dogs B.V. zijn aanvaard conform artikel 2.2.
2.2   Overeenkomst van opdracht komt tot stand doordat partijen mondeling of schriftelijk een afspraak maken tot het inzetten van gedragstherapie of (individuele) training.
2.3   De Klant ontvangt per mail bevestiging van de gemaakte afspraak waarna er sprake is van een overeenkomst.

 

ARTIKEL 3: UITVOERING VAN DE OPDRACHT

3.1   Just Spoiled Dogs B.V. staat in voor het onderhouden van haar capaciteiten, deskundigheid en kennis om de Opdracht uit te voeren.
3.2   De Klant dient, voor zover zijn mogelijkheden het toelaten, de aanwijzingen van Just Spoiled Dogs B.V.op te volgen.

3.3   De aan (privé)trainingen, workshops en/of evenementen deelnemende hond draagt een (niet slippende) halsband of (niet corrigerend) hondentuig van degelijk materiaal aan een gewone lijn van 1.25-1.50 meter (flexlijnen zijn niet gewenst). Alle andere hulpmiddelen (Halti/Gentle leader) zijn niet gewenst tenzij hiervoor een geldige reden is en dit vooraf overlegd en akkoord bevonden is door de instructeur/gedragstherapeut van Just Spoiled Dogs B.V.
3.4   De Klant dient, voor zover zijn mogelijkheden het toelaten, gebruik te maken van de door Just Spoiled Dogs B.V. voorgestelde hulpmiddelen in verband met de veiligheid van de klant, gedragstherapeut, hond zelf en omgeving.
3.5   Toezeggingen in welke zin dan ook gedaan door Just Spoiled Dogs B.V. worden indien niet schriftelijk bevestigd, geacht niet te zijn gedaan.
3.6   De hond wordt geacht ingeënt te zijn tegen overdraagbare ziekten middels gangbare periodieke entingen via een dierenarts volgens de voor zijn leeftijd geldende entingen. Kennelhoestenting is een voorwaarde voor deelname aan workshops, groepstrainingen en evenementen.
3.7  De Klant dient een bewijs van enting/titerbepaling te kunnen overleggen aan de Instructeur/Gedragstherapeut.

 

ARTIKEL 4: VERLENGING EN BEËINDIGING

4.1   Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de contractperiode te verlengen, zullen de partijen in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen conform artikel 2
4.2   Indien beide partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd, kan het tijdstip van voltooiing van de behandeling daardoor worden beïnvloed. Just Spoiled Dogs B.V. zal de klant hier zo spoedig mogelijk over inlichten.
4.3   Indien de wijzigingen op de overeenkomst financiële consequenties zal hebben, zal Just Spoiled Dogs B.V. de klant hierover van te voren inlichten.
4.4   De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de contractperiode (2 maanden) zonder dat opzegging door één van de partijen is vereist.
4.5   Na overeenstemming van partijen is tussentijdse beëindiging mogelijk.
4.6   Partijen kunnen in ieder geval de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder opgaven van redenen beëindigen door;

§  4.6.1 De wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard;

§  4.6.2 De wederpartij (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;

§  4.6.3 De wederpartij bij kracht van gewezen vonnis wordt veroordeeld tot een (al dan niet voorwaardelijke) vrijheidsstraf, wegens een strafbaar feit;

§  4.6.4 De wederpartij handelt in strijd met het recht.

§  4.6.5 De wederpartij tussentijds adviezen opvolgt van anderen waardoor met het therapieplan van Just Spoiled Dogs B.V. onvoldoende successen kunnen worden geboekt.

 

ARTIKEL 5: VERGOEDINGEN en ANNULERING

5.1   Terzake van de uit hoofde van de Opdracht door Just Spoiled Dogs B.V. te verlenen diensten heeft deze aanspraak op een vergoeding, welke bij overeenkomst van Opdracht wordt vastgesteld. De kosten staan vermeldt op de website van Just Spoiled Dogs B.V.; www.justspoileddogs.nl en gelden tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
5.2   Het tot stand komen van de overeenkomst van Opdracht conform artikel 2, leidt altijd onverkort tot de verplichting tot betaling.
5.3   Bij gedragstherapie dient de vergoeding vooraf via een bankovermaking voldaan te worden of aan het einde van het 1e thuis consult betaald te worden aan de gedragstherapeut. Betaling per bankovermaking na het consult is alléén mogelijk bij betaling van het verschuldigde bedrag per bank 3 dagen voorafgaand aan het consult. De verslaglegging/therapieplan komt enkel in bezit van de cliënt na betaling van de volledige gedragstherapeutische vergoeding.
Bij (individuele) trainingen dient een volledige cursus voor aanvang van de 1e training betaald te worden. Losse lessen kunnen per training voldaan worden.

Bij inschrijvingen voor workshops, lezingen en evenementen dient het volledige bedrag vóór aanvang per bankovermaking betaald te worden. Pas na betaling is de inschrijving definitief. Na betaling wordt een factuur als betalingsbewijs verstrekt.

5.4   Deelbetaling van de vergoeding zijn alleen mogelijk na schriftelijke goedkeuring door Just Spoiled Dogs B.V..
5.5   Annulering door de Klant van gemaakte afspraken zal door Just Spoiled Dogs B.V. aanvaardt worden.
5.6   Indien de klant een gemaakte afspraak eenzijdig opzegt, blijft de betalingsverplichting tot stand.

§  Tot 2 weken voor aanvang van het consult is annulering kosteloos. Binnen 2 weken voor aanvang van het gedragsconsult is de Klant 50% van het consult bedrag verschuldigd, bij annulering binnen een week voor aanvang van het gedragsconsult is de Klant 100% van het consultbedrag verschuldigd. Indien de afspraak op een later tijdstip wordt ingehaald zijn er geen extra kosten verschuldigd.

§  Tot 2 weken voor aanvang van de (privé)training/cursus, workshop, lezing of evenement is annulering kosteloos. Binnen 2 weken voor aanvang van de lessen is de Klant 50% van het inschrijfgeld verschuldigd. Bij annulering binnen een week voor aanvang van de lessen is de Klant 100% van het inschrijfgeld verschuldigd.

5.7   Bij ziekte of overlijden van de hond is annulering kosteloos mits een verklaring van de (dieren)arts kan worden overlegd.
5.8   Indien Just Spoiled Dogs B.V. door overmacht of omstandigheden wordt gedwongen een afspraak te annuleren, zal getracht worden de Klant daarvan tijdig telefonisch op de hoogte te brengen met een voorstel van een andere datum voor het te plannen consult. Aan het onverhoopt niet ontvangen van bericht van annulering kunnen geen rechten worden ontleend.

5.9   Bij verhindering bij deelname aan een privéles door Klant, heeft Klant de mogelijkheid om bij 5 privélessen max. 1 les en bij 10 privélessen max. 2 lessen, in overleg met de instructeur, te verplaatsen naar een beter passende dag en tijdstip mits dit minimaal 24 uur voor aanvang van de geplande les kenbaar gemaakt is. indien dit niet het geval is wordt de les als gegeven beschouwd en afgeschreven van het tegoed van Klant.

5.10 Bij verhindering bij deelname aan een groepsles door Klant, heeft Klant de mogelijkheid om, in overleg met de instructeur, de les in te halen in dezelfde week, in eenzelfde les mits daar plaats is voor een extra combinatie en mits dit minimaal 24 uur voor aanvang van de geplande les kenbaar gemaakt is óf een capabele vervanger met de hond te laten deelnemen aan de oorspronkelijk geplande les. Indien dit niet het geval is wordt de les als gegeven beschouwd en afgeschreven van het tegoed van Klant.

 

ARTIKEL 6: AANSPRAKELIJKHEID

6.1   Just Spoiled Dogs B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven van door de klant gewenst resultaat. Daarentegen zal Just Spoiled Dogs B.V. in alle redelijkheid haar uiterste best betrachten om het gewenste resultaat te bereiken. Bij het uitblijven van het gewenste resultaat blijft onverkort de betalingsverplichting bestaan.
6.2   Just Spoiled Dogs B.V. is niet aansprakelijk voor ziekten en/of (vermeende) gebreken, mentaal of fysiek, welke het dier mogelijk oploopt tijdens of ten gevolge van de Gedragstherapeutische behandeling.
6.3   Deelname door de Klant aan Gedragstherapeutische behandeling gebeurt op eigen risico en verantwoordelijkheid. De Klant blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gedrag van zijn/haar hond(en).
6.4   Klant wordt geacht een aansprakelijkheidsverzekering voor derden (WAP) afgesloten te hebben, welke ook voor zijn/haar dier geldig is.

6.5   Just Spoiled Dogs B.V. is niet aansprakelijk voor ziekten en/of (vermeende) gebreken, mentaal of fysiek, welke het dier mogelijk oploopt tijdens of ten gevolge van deelname aan een workshop, (privé)training en/of evenement

 

ARTIKEL 7: REGLEMENT VAN ORDE M.B.T. GROEPSTRAININGEN, WORKSHOPS EN EVENEMENTEN

7.1   Just Spoiled Dogs B.V. behoudt zich het recht voor een reglement van orde te hanteren m.b.t. groepstrainingen, workshops en evenementen inzake tijdige aanwezigheid, trainingsmiddelen (bench, zakjes t.b.v. het opruimen van ontlasting, geschikte beloningsvoertjes, water en drinkbak etc.), het uitlaten-ontlasten van honden op of rond het terrein of trainingsmaterialen, het aanlijnen in verband met de veiligheid en niet onbeheerd achterlaten van de hond, het dragen van degelijke kleding afgestemd op het trainen van honden en passend bij de weersomstandigheden, deelname van een loops teefje, parkeermogelijkheden en algemeen rookverbod, welke verstrekt wordt bij de definitieve inschrijving.

 

ARTIKEL 8: GEHEIMHOUDING

8.1   Just Spoiled Dogs B.V. zal alle verstrekte informatie als vertrouwelijk beschouwen voor zover dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
8.2   Just Spoiled Dogs B.V. zal eventueel gemaakt video of fotomateriaal niet gebruiken voor andere doeleinden dan de Gedragstherapeutische behandeling zonder schriftelijke toestemming van de klant.
8.3   Het is klant niet toegestaan verkregen informatie van de gedragstherapeut zoals het verslag en handouts te vermenigvuldigen en de verspreiden aan derden.

 

ARTIKEL 9: INTELLECTUELE EIGENDOM EN COPYRIGHT

9.1   Just Spoiled Dogs B.V. behoudt zich alle intellectuele- en industriële eigendomsrechten voor die bij het uitvoeren van de Opdracht inzake methoden, therapie en hulpmiddelen in de meest brede zin zijn ontwikkeld.
9.2   Alle door Just Spoiled Dogs B.V. verstrekte rapporten, adviezen, richtlijnen en aanbevelingen zijn uitsluitend bestemd voor gebruik inzake de Gedragstherapeutische behandeling of (individuele) training en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Just Spoiled Dogs B.V. worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

 

ARTIKEL 10: SLOTBEPALINGEN VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

10.1   Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, die Just Spoiled Dogs B.V. dient te maken tot behoud van zijn rechten met betrekking tot invordering van door Klant verschuldigde bedragen komen ten laste van de Klant.
10.2   Voor het overige, niet bepaalde, beslist Just Spoiled Dogs B.V.. Deze beslissingen zijn bindend.

 

ARTIKEL 11: GESCHILLEN

11.1 Op overeenkomsten gesloten met Just Spoiled Dogs B.V. is Nederlands recht van toepassing. De Klant tekent digitaal voor akkoord van deze voorwaarden middels het aanmelden voor trainingen, workshops en of evenementen via het inschrijfformulier op deze website of het ontvangen en invullen van de online vragenlijst voorafgaand aan het consult. Bij het vaststellen van de afspraak tot een gedragstherapie consult ontvangt de Klant tevens

deze algemene voorwaarden en wordt de Klant gewezen op het lezen hiervan.

 

ARTIKEL 12: PRIVACYVERKLARING

12.1 Privacyverklaring van toepassing op de diensten die Just Spoiled Dogs B.V. aanbiedt. Met het retourneren van een ingevuld aanmeldingsformulier voor een privéles/-cursus of vragenformulier voor gedragstherapie verklaart u akkoord te zijn met het gebruik van uw gegevens conform de privacyverklaring die apart is gepubliceerd op de website van Just Spoiled Dogs B.V.